ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง หมายเลขตำแหน่ง สังกัด ภาพถ่าย
1พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรีผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.501900000259กอศจ.ยศ.ทบ.
2พ.อ.เสน่ห์ เขียวมณีฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชากอศจ.ยศ.ทบ.
3พ.อ.สุทัศน์ ไวยปิติอศจ.นสศ.511903000381นสศ.
4พ.อ.กัมปนาท พุทธปวรางกูรอศจ.ทภ.2520101000516ทภ.2
5ร.ท.อนุวัฒน์ สิงห์เรืองอศจ.ม.2530801000028ม.2
6ร.ท.ทองคู่ จันทิกาอศจ.ร.7530304000091ร.7
7ร.อ.อ่อนตา อ่อนวิจารย์อศจ.มทบ.42540200000228มทบ.42 (29/1/64)
8ร.ท.วิจิตร หิรัญวันอศจ.ร.31 รอ.510213000091ร.31 รอ. (6/8/63)
9พ.อ.ไชโย นามนนท์ประจำ ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
10พ.อ.ทองสุข มีแหวนอศจ.ทภ.3530701000514ทภ.3
11พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญรอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.501900000538ยศ.ทบ.
12พ.อ.อุทัย ศรีปราสาทอศจ.ทภ.1503501000514ทภ.1
13พ.อ.สัมรวย ทองแสงอศจ.ทภ.2520101000516ทภ.2 (29/1/64)
14พ.อ.ธเนตร สุธรรมป๋าน.ประจำ ผบช.สน.ปรมน.ทบ.จว.504300000858สน.ปรมน.ทบ.จว.
15พ.อ.ราเชล เชื่องสุวรรณน.ประจำ ผบช.สน.ปรมน.ทบ.จว.504300000854สน.ปรมน.ทบ.จว.
16พ.อ.นิคม พิมพิค่อหน.ยศ.ทบ.501900000278ยศ.ทบ. (13/5/63)
17พ.อ.วานิช ฉอสันเทียะอศจ.รร.จปร.511400000024อศจ.รร.จปร.
18พ.ท.ปกรณ์ โยชนะอศจ.พล.ม.1530901000127พล.ม.1
19พ.อ.สมศักดิ์ เอมโอฐอศจ.ทภ.4540101000515อศจ.ทภ.4 (29/1/64)
20พ.อ.ธนาพัทธ์ ใจชมชื่นนสบ.นปอ.503300000162นปอ.
21พ.ท.ประยูร โทนสูงเนินอศจ.พล.ร.7พล.ร.7
22พ.อ.สราวุฒิ อินธิบาลฝสธ. ชรก.อศจ.รร.จปร.รร.จปร.
23พ.ต.ไพศาล เวียนเป๊ะอศจ.มทบ.12510100000224มทบ.12
24พ.ท.จำนงค์ ภูบุญปลูกอศจ.พล.ร.4530703000135พล.ร.4
25พ.ท.สำราญ มณีปรุอศจ.พล.ม.2 รอ.503200000129พล.ม.2 รอ. (13/5/63)
26พ.อ.ญาณกร ธิติบุณยกรอศจ.บก.ทท.บก.ทท.
27พ.ท.บุญเรือง จันทรวิมลอศจ.พล.รพศ.1511904000121พล.รพศ.1
28ร.ท.สุวรรณ แสงแก้วอศจ.ร.19510807000016
29พ.ท.ธีรภัทร เมฆขุนทดอศจ.พล.ร.3520108000128พล.ร.3
30พ.อ.สุขี แก้วยกฝสธ. ชรก.ฝอศจ.พล.1 รอ.503503000128พล.1 รอ.
31พ.ท.ขวัญชัย ชื่นใจนสบ.พล.ม.3520310000111พล.ม.3
32พ.ท.สมหมาย พรรษาอศจ.นรด.503100000014นรด. (4/8/64)
33พ.ท.ภูวดล คำบุดดาอศจ.พล.ร.15พล.ร.15
34พ.ท.ชัยรัตน์ ชัชรัตน์อศจ.พล.ร.๙510900000150พล.ร.๙ (4/8/64)
35พ.ท.วิโรจน์ จุทาศักดิ์อศจ.รร.จปร.511400000025รร.จปร.
36พ.ท.ขจรศักดิ์ พรมบุตรอศจ.พลพัฒนา 3530704000128พล.พัฒนา 3
37พ.ท.ทรงกิตติ นามไพรอศจ.บก.ทท.บก.ทท.
38พ.ท.เกรียงไกร จันทะแจ่มหน.วิชาการและการศึกษา501900000271กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
39ร.ท.บังอร สามารถผช.อศจ.มทบ.27520500000221มทบ.27
40พ.ท.สุชิต มงคลอศจ.รร.จปร.511400000026รร.จปร.(4/8/64)
41พ.ท.สุธี สุขสากลหน.สส.502600000264สส.
42พ.ท.วีระ ลิขิตเลิศอศจ.ศสร.510402000008ศสร.
43พ.ท.ณรงค์กรณ์ สีมงคุณอศจ.พล.ม.3520310000116พล.ม.3 (13/5/63)
44พ.ท.กิติวัฒน์ เพชรนางรองอศจ.พล.พัฒนา 2520112000120พล.พัฒนา 2 (6/8/63)
45พ.ท.อุดม รักษาภักดีประจำ ยศ.ทบ.511500000029ยศ.ทบ.
46พ.ท.ณฤต อ่อนสีอศจ.พล.ช.510706000123พล.ช. (13/5/63)
47พ.ท.เกียรติชัย พรมพันธ์อศจ.พล.ป.510201000103พล.ป. (6/8/63)
48พ.ท.พุทธิพงษ์ ขุนศิริอศจ.พล.ร.2 รอ.510101000162พล.ร.2 รอ.(29/1/64)
49พ.ท.ชัชวาลย์ ถึงแสงอศจ.พล.ร.6520505000128พล.ร.6 (13/5/63)
50พ.ต.บรรเทิง นะวันประจำ ฝปบ.มทบ.310530500000209มทบ.310
51พ.ต.สุรเชษฐ์ เงินสองสีน.ศาสนาและวัฒนธรรมท้งถิ่น พล.ร.15540601000139พล.ร.15
52ร.อ.ประดิษฐ์ ยินดีอศจ.บชร.3บชร.3
53พ.ต.วิชิต อดกลั้นน.ปชส.มทบ.210520800000219มทบ.210
54ร.ท.วชิราวุธ มูลสารผช.อศจ.มทบ.11503500000318มทบ.11 (4/8/64)
55พ.ท.วิรัช นุโยคอศจ.พล.ปตอ.503301000105พล.ปตอ. (29/1/64)
56พ.ท.วชิร ฮามพิทักษ์อศจ.พล.1 รอ.503503000128พล.1 รอ.
57พ.ท.สรัณทัมม์ โพธิ์ชารีอศจ.พล.ร.5540501000128พล.ร.5 (29/1/64)
58พ.ท.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมลหน.ยศ.ทบ.501900000266ยศ.ทบ. (6/8/63)
59พ.ท.วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชรอศจ.พล.พัฒนา 4540201000128พล.พัฒนา 4 (29/1/64)
60พ.ท.ปิยพงษ์ คำกันหาอศจ.ยศ.ทบ.501900000279ยศ.ทบ.(29/1/64)
61พ.ต.อรัญ กุลโฮงอศจ.มทบ.37530400000221มทบ.37
62พ.ท.พลวัฒน์ จำปาตุมหน.ยศ.ทบ.501900000289ยศ.ทบ. (29/1/64)
63พ.ท.วิมล แจ้งสว่างอศจ.พล.พัฒนา 1510715000128พล.พัฒนา 1 (6/8/63)
64พ.ท.โกสินทร์ ดวงศรีอศจ.พล.ร.11510307000128พล.ร.11 (4/8/64)
65พ.ต.วิชัย สิทธิผลประจำ กอศจ.ยศ.ทบ.501900000261
66พ.ต.ชนาธิศ ซาเสนอศจ.มทบ.22520201000017มทบ.22
67พ.ต.อรุณ สุภะโกศลอศจ.มทบ.210520800000219มทบ.210 (6/8/63)
68พ.ต.ขวัญชัย โคตรชุมอศจ.บชร.2521200000007บชร.2 (13/5/63)
69พ.ต.ศุภกร จันทราวุฒิกรอศจ.มทบ.37530400000221มทบ.37 (29 ม.ค.64)
70พ.ต.ภักดี ขันทะวัตอศจ.พธ.ทบ.502300000018พธ.ทบ.
71พ.ต.ถิรพล ศรีจันทร์อศจ.มทบ.33530300000226มทบ.33
72พ.ต.สุขสันติ วงษ์ศิริประจำ ผปบ.มทบ.28520600000414มทบ.28
73พ.ต.องอาจ ทองหยิบกลางอศจ.มทบ.31530100000234มทบ.31 (4/8/64)
74พ.ต.พรชัย แสงอุ่นอศจ.มทบ.25521000000206มทบ.25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
75พ.ต.ชุติพนธ์ ชาติดรอศจ.ยศ.ทบ.501900000273ยศ.ทบ. (4/8/64)
76พ.ต.ธีติ์ สุขยิ่งอศจ.กช.510701000020กช.
77พ.ต.ชวรินทร์ ชายพรมประจำแผนก ยศ.ทบ.501900000267ยศ.ทบ.
78พ.ต.สุวัสดิภัทร ทำทวีอศจ.มทบ.21520100000252มทบ.21 (4/8/64)
79พ.ต.ศักดิ์ชัย โชติพันธ์อศจ.มทบ.18510600000222มทบ.18 (13/5/63)
80พ.ต.สุพัฒนา จารัตน์ประจำ ฝปบ.มทบ.44มทบ.44
81พ.ต.อนาวิล อร่ามอศจ.มทบ.14510300000225มทบ.14 (6/8/63)
82พ.ต.อิสสเรศร์ สุรสัตยานนท์อศจ.ยศ.ทบ.501900000281
83พ.ต.นนทิวัฒน์ อรนนท์อศจ.สส.502600000036สส.
84พ.ต.สุชาติ สมมาตรอศจ.ศสพ.511900000036ศสพ.
85พ.ต.บัญชา วิโรจน์สกุลอศจ.มทบ.39530700000243มทบ.39
86ร.อ.เฉลิมรัตน์ ชัยภาอศจ.มทบ.28520600000222มทบ.28 (13/5/63)
87พ.ต.อภิศักดิ์ รินไธสงอศจ.มทบ.26520900000220มทบ.26 (4/8/64)
88พ.ต.จิระพงศ์ พลวิเศษอศจ.ศม.511600000029ศม.
89พ.ต.เสถียร อินธิมาศอศจ.มทบ.23520300000218มทบ.23
90พ.ต.สุดใจ วงละครอศจ.มทบ.43540500000219อศจ.มทบ.43 (29/1/64)
91พ.ต.รัตนพล ก้านเพชรอศจ.ศร.511500000029ศร. (13/5/63)
92ร.อ.พิเชษฐ์ เรืองแสงรรก.อศจ.มทบ.38531000000219มทบ.38
93พ.ต.อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุงอศจ.กส.ทบ.511300000015กส.ทบ. (13/5/63)
94พ.ต.วีรพนธ์ บุตรนามอศจ.ยศ.ทบ.501900000272กอจ.ยศ.ทบ.
95พ.ต.ณรงค์ เสน่หาอศจ.มทบ.32530200000225มทบ.32 (13/5/63)
96พ.ต.โกมินทร์ ธรรมชาติอศจ.บชร.1511000000007บชร.1
97ร.อ.ปัญญา เลิศประเสริฐอศจ.กรม ทพ.33530204000011กรม ทพ.33
98พ.ต.ทรงเกียรติ โคตรตาแสงอศจ.มทบ.16510700000223มทบ.16
99ร.อ.สรัชญ์นนท์ บุณยวิริยานนท์อศจ.บชร.3531100000007บชร.3
100ร.ท.ไกรวุฒิ พูลเกษมผช.อศจ.มทบ.36530900000219มทบ.36 (13/5/63)
101ร.ต.ธนทรัพย์ หลอดโคอศจ.ม.6520304000028ม.6 (29/1/64)
102ร.อ.อรรถสิทธิ์ กัณหานุอศจ.มทบ.19510500000218มทบ.19
103ร.อ.ธีร์ชยุตม์ ประดาษอศจ.มทบ.11503500000317มทบ.11 (6/8/63)
104ร.อ.สุทัศ ปุลาสะเกอศจ.ม.7520311000028ม.7
105ร.อ.สุพิศ มังคะรัตน์อศจ.รร.นส.ทบ.510404000012รร.นส.ทบ.
106ร.อ.ชาญชัย เดือยพิมพ์อศจ.บชร.4540700000007บชร.4 (13/5/63)
107ร.อ.รักษ์ อาสาอศจ.มทบ.41540100000238มทบ.41 (13/5/63)
108ร.อ.สมอาจ อิ่มเอมอศจ.มทบ.46540600000218มทบ.46 (13/5/63)
109ร.อ.จักรธรรม ไผ่เฟื้อยประจำแผนก ผปบ.มทบ.29520100000252มทบ.29
110ร.อ.ธนากร สารการอศจ.ร.12 รอ.510501000017ร.12 รอ.
111พ.ต.สิทธิพันธ์ สุ่มมาตย์อศจ.มทบ.27520500000220มทบ.27 (29/1/64)
112ร.อ.ณพลเดช แหวนเงินอศจ.ศป.511700000020ศป. (4/8/64)
113ร.อ.กิตติ คันดุไลอศจ.กรม ทพ.26520131000011กรม​ ทพ.26
114ร.อ.คนอง คำปิวอศจ.มทบ.36530900000218มทบ.36 (13/5/63)
115ร.อ.สุพจน์ จิตโชติอศจ.มทบ.45540400000219มทบ.45 (13/5/63)
116ร.อ.ถนอมชัย สุทธิแสนอศจ.ยศ.ทบ.501900000281ยศ.ทบ. (29/1/64)
117ร.อ.ภัทรกฤติ รอดนิยมอศจ.มทบ.17510800000230มทบ.17 (6/8/63)
118ร.อ.โชคชัย คนไวผบ.ร้อย.กรม ทพ.23
119ร.อ.ธีระพงษ์ ชานันโทอศจ.มทบ.24520400000225อศจ.มทบ.24 (29/1/64)
120ร.อ.พรสวรรค์ จันโปรดอศจ.ศบบ.511800000021ศบบ. (4/8/64)
121ร.อ.ทองสุข ใจดีอศจ.มทบ.15510400000217มทบ.15 (6/8/63)
122ร.ท.สุธีร์วรินทร์ อินธิแสงรรก.อศจ.มทบ.35530800000221มทบ.35
123ร.ท.เดช พงศาสกุลรรก.อศจ.มทบ.34530600000219มทบ.34
124ร.อ.มัตถกา เจริญธงชาติอศจ.มทบ.44540300000219มทบ.44 (4/8/64)
125ร.อ.พิชิต ดัชถุยาวัตรอศจ.มทบ.310530500000209มทบ.310 (29/1/64)
126ร.ท.อำนาจ จอกนาคอศจ.กรม ทพ.13
127ร.อ.สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์ประจำแผนก ยศ.ทบ.501900000267ยศ.ทบ.
128ร.ท.ปิยะพงษ์ สูหาอศจ.ร.23520125000091ร.23
129ร.อ.พงศพล อุ่นแก้วอศจ.ร.13520401000017ร.13
130ร.ท.ปิยะณัฏฐ์ แสนพันธ์อศจ.ร.17530601000017ร.17
131ร.ท.วรกร เจริญธงชาติอศจ.ม.1 รอ.503201000028ม.1 รอ.
132ร.ท.ณัฐวุฒิ จาเพียราชอศจ.ร.3520701000017ร.3 (6/8/63)
133ร.ท.ทินกฤต ดาวสาวะอศจ.ร.4530101000091ร.4
134ร.ท.วินัย อรรคฮาดอศจ.ยศ.ทบ.501900000274ยศ.ทบ. (29/1/64)
135ร.ท.ยุทธการ สุดสุขอศจ.ม.4 รอ.510601000028ม.4 รอ.
136ร.ท.ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์อศจ.ร.16520501000017ร.16
137ร.ท.ธีรวัชร์ ภักดีอศจ.ม.7520311000028ม.7 (6/8/63)
138ร.ท.สมพงษ์ แก้วประยูรผช.น.ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น พล.ร.15540601000140พล.ร.15
139ร.ท.พงษ์พิพัฒน์ สังข์ทิมอศจ.ส.1502603000016ส.1 (29/1/64)
140ร.ท.พงษ์ศักดิ์ คมแก้วอศจ.ม.5 รอ.510602000028ม.5 รอ. (29/1/64)
141ร.ท.ประสบการณ์ จันทร์โพธิ์อศจ.ร.111510308000016ร.111 (29/1/64)
142ร.ท.ธีรวุฒิ หอมสนิทอศจ.ร.6520201000017ร.6
143ร.ท.สุวัฒน์ เลิศบวรอศจ.ร.152540603000016ร.152 (6/8/63)
144ร.ท.เด่นนคร ไชยธงรัตน์ผช.อศจ.มทบ.21520100000253มทบ.21 (4/8/64)
145ร.ท.ปรีชา เอียงสวาทอศจ.ยศ.ทบ.501900000283ยศ.ทบ. (4/8/64)
146ร.ท.วุฒิชัย ใจเอื้ออศจ.ร.8520301000091ร.8 (6/8/63)
147ร.ท.ปัญญา ดีเลิศอศจ.ปตอ.1503302000016ปตอ.1 (4/8/64)
148ร.ท.สาคร นามสุขีอศจ.กรม ทพ.36530312000010กรม ทพ.36
149ร.ท.นิพล จำปาสดอศจ.ม.3530902000028ม.3 (6/8/63)
150ร.ท.อโศก เย็นธรามาสอศจ.กรม ทพ.31530604000010กรม ทพ.31
151ร.ท.วีระพงษ์ สิงห์ครุธผช.อศจ.มทบ.23520300000220มทบ.23
152ร.ท.ประยงค์ อาญาเมืองอศจ.ร.153540604000016ร.153 (4/8/64)
153ร.ท.สมนึก แดงเรืองรัมย์อศจ.ยศ.ทบ.501900000275ยศ.ทบ. (6/8/63)
154ร.ต.กวีพล ศรีหะมงคลอศจ.ร.151540602000016ร.151
155ร.ต.บวรศักดิ์ บวรรังษีผช.อศจ.มทบ.46540600000219มทบ.46 (29/1/64)
156ร.ต.เชิดพงษ์ เรืองดิษฐ์อศจ.ร.15540103000017ร.15
157ร.ต.จงกล คงปรีชา
158ร.ต.สุริยะ บุญเสริมผช.อศจ.มทบ.16510700000224มทบ.16
159ร.ต.สุบิน ผุยผงอศจ.ร.2510102000017ร.2 (6/8/63)
160ร.ต.ประยงค์ เมืองขวาอศจ.ร.14530501000016ร.14 (6/8/63)
161ร.ต.ไพฑูรย์ เกตุแก้วอศจ.ร.25540401000017ร.25 (6/8/63)
162ร.ต.เหรียญชัย พาวังอศจ.ป.9510815000023ป.9
163ร.ต.สนธยา รินชารีอศจ.ร.21 รอ.510301000017ร.21 รอ. (4/8/64)
164ร.ต.สุริยา ยมนาอศจ.ร.9500900300016ร.9 (29/1/64)
165ร.ต.สุปัญญา ตะวังทันผช.อศจ.มทบ.15510400000218มทบ.15
166ร.ต.จักรกฤษ มาฎารักษ์หน.ชุดการศึกษาและวัฒนธรรม ร้อยพัฒนา พัน.พัฒนา 4540203100057พัน.พัฒนา 4
167ร.ต.ชัยกฤต นิยมอศจ.ร.112510311000016ร.112 (4/8/64)
168ร.ต.ชนะชัย สีล้าอศจ.กรม ทพ.45540405000011กรม ทพ.45
169ร.ต.สัตยา สุขาวงษ์ผช.อศจ.มทบ.32530200000226มทบ. 32
170ร.ต.สุรเชษฐ์ ทิพย์คูนอกอศจ.กรม ทพ.32531003000011กรม ทพ.32
171ร.ต.วรเมธ นวลรักษาผช.อศจ.ศร.511500000030ศร. (4/8/64)
172ร.ต.พันนา โพธิ์เกตุอศจ.กรม ทพ.11510405000011กรม ทพ.11
173ร.ต.รัตติกร โตรุ่งอศจ.กรม ทพ.41540618000011กรม ทพ.41
174ร.ต.สุริยา ศรีละครผช.อศจ.มทบ.41540100000239มทบ.41
175ร.ต.ปรีดา โพธิ์ศรีผช.อศจ.มทบ.39530700000244มทบ.39
176ร.ต.ธานี อยู่ฤทธิ์ผช.อศจ.มทบ.14510300000226
177ร.ต.ยุทธนา ปราณีตพลกรังอศจ.ร.5540204000091ร.5