ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง หมายเลขตำแหน่ง สังกัด ภาพถ่าย
1พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรีผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.501900000259กอศจ.ยศ.ทบ.
2พ.อ.เสน่ห์ เขียวมณีฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชากอศจ.ยศ.ทบ.
3พ.อ.สุทัศน์ ไวยปิติอศจ.นสศ.511903000381นสศ.
4พ.อ.กัมปนาท พุทธปวรางกูรอศจ.ทภ.2520101000516ทภ.2
5ร.ท.อนุวัฒน์ สิงห์เรืองอศจ.ม.2530801000028ม.2
6ร.ท.ทองคู่ จันทิกาอศจ.ร.7530304000091ร.7
7ร.อ.อ่อนตา อ่อนวิจารย์อศจ.มทบ.42540200000228มทบ.42 (29/1/64)
8ร.ท.วิจิตร หิรัญวันอศจ.ร.31 รอ.510213000091ร.31 รอ. (6/8/63)
9พ.อ.ไชโย นามนนท์ประจำ ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
10พ.อ.ทองสุข มีแหวนอศจ.ทภ.3530701000514ทภ.3
11พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญรอง ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.501900000538ยศ.ทบ.
12พ.อ.อุทัย ศรีปราสาทอศจ.ทภ.1503501000514ทภ.1
13พ.อ.สัมรวย ทองแสงอศจ.ทภ.2520101000516ทภ.2 (29/1/64)
14พ.อ.ธเนตร สุธรรมป๋าน.ประจำ ผบช.สน.ปรมน.ทบ.จว.504300000858สน.ปรมน.ทบ.จว.
15พ.อ.ราเชล เชื่องสุวรรณน.ประจำ ผบช.สน.ปรมน.ทบ.จว.504300000854สน.ปรมน.ทบ.จว.
16พ.อ.นิคม พิมพิค่อหน.ยศ.ทบ.501900000278ยศ.ทบ. (13/5/63)
17พ.อ.วานิช ฉอสันเทียะอศจ.รร.จปร.511400000024อศจ.รร.จปร.
18พ.ท.ปกรณ์ โยชนะอศจ.พล.ม.1530901000127พล.ม.1
19พ.อ.สมศักดิ์ เอมโอฐอศจ.ทภ.4540101000515อศจ.ทภ.4 (29/1/64)
20พ.อ.ธนาพัทธ์ ใจชมชื่นนสบ.นปอ.503300000162นปอ.
21พ.ท.ประยูร โทนสูงเนินอศจ.พล.ร.7พล.ร.7
22พ.อ.สราวุฒิ อินธิบาลฝสธ. ชรก.อศจ.รร.จปร.รร.จปร.
23พ.ต.ไพศาล เวียนเป๊ะอศจ.มทบ.12510100000224มทบ.12
24พ.ท.จำนงค์ ภูบุญปลูกอศจ.พล.ร.4530703000135พล.ร.4
25พ.ท.สำราญ มณีปรุอศจ.พล.ม.2 รอ.503200000129พล.ม.2 รอ. (13/5/63)
26พ.อ.ญาณกร ธิติบุณยกรอศจ.บก.ทท.บก.ทท.
27พ.ท.บุญเรือง จันทรวิมลอศจ.พล.รพศ.1511904000121พล.รพศ.1
28ร.ท.สุวรรณ แสงแก้วอศจ.ร.19510807000016
29พ.ท.ธีรภัทร เมฆขุนทดอศจ.พล.ร.3520108000128พล.ร.3
30พ.อ.สุขี แก้วยกฝสธ. ชรก.ฝอศจ.พล.1 รอ.503503000128พล.1 รอ.
31พ.ท.ขวัญชัย ชื่นใจนสบ.พล.ม.3520310000111พล.ม.3
32พ.ท.สมหมาย พรรษาอศจ.พล.ร.9510900000150พล.ร.9
33พ.ท.ภูวดล คำบุดดาอศจ.พล.ร.15พล.ร.15
34พ.ท.ชัยรัตน์ ชัชรัตน์อศจ.นรด.503100000014นรด. (13/5/63)
35พ.ท.วิโรจน์ จุทาศักดิ์อศจ.รร.จปร.511400000025รร.จปร.
36พ.ท.ขจรศักดิ์ พรมบุตรอศจ.พลพัฒนา 3530704000128พล.พัฒนา 3
37พ.ท.ทรงกิตติ นามไพรอศจ.บก.ทท.บก.ทท.
38พ.ท.เกรียงไกร จันทะแจ่มหน.วิชาการและการศึกษา501900000271กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
39ร.ท.บังอร สามารถผช.อศจ.มทบ.27520500000221มทบ.27
40พ.ท.สุชิต มงคลอศจ.พล.ร.11510307000128พล.ร.11 (13/5/63)
41พ.ท.สุธี สุขสากลหน.สส.502600000264สส.
42พ.ท.วีระ ลิขิตเลิศอศจ.ศสร.510402000008ศสร.
43พ.ท.ณรงค์กรณ์ สีมงคุณอศจ.พล.ม.3520310000116พล.ม.3 (13/5/63)
44พ.ท.กิติวัฒน์ เพชรนางรองอศจ.พล.พัฒนา 2520112000120พล.พัฒนา 2 (6/8/63)
45พ.ท.อุดม รักษาภักดีประจำ ยศ.ทบ.511500000029ยศ.ทบ.
46พ.ท.ณฤต อ่อนสีอศจ.พล.ช.510706000123พล.ช. (13/5/63)
47พ.ท.เกียรติชัย พรมพันธ์อศจ.พล.ป.510201000103พล.ป. (6/8/63)
48พ.ท.พุทธิพงษ์ ขุนศิริอศจ.พล.ร.2 รอ.510101000162พล.ร.2 รอ.(29/1/64)
49พ.ท.ชัชวาลย์ ถึงแสงอศจ.พล.ร.6520505000128พล.ร.6 (13/5/63)
50พ.ต.บรรเทิง นะวันประจำ ฝปบ.มทบ.310530500000209มทบ.310
51พ.ต.สุรเชษฐ์ เงินสองสีน.ศาสนาและวัฒนธรรมท้งถิ่น พล.ร.15540601000139พล.ร.15
52ร.อ.ประดิษฐ์ ยินดีอศจ.บชร.3บชร.3
53พ.ต.วิชิต อดกลั้นน.ปชส.มทบ.210520800000219มทบ.210
54ร.ท.วชิราวุธ มูลสารผช.อศจ.ศร.511500000030ศร. (13/5/63)
55พ.ท.วิรัช นุโยคอศจ.พล.ปตอ.503301000105พล.ปตอ. (29/1/64)
56พ.ต.วชิร ฮามพิทักษ์อศจ.ศสพ.511900000036ศสพ.
57พ.ท.สรัณทัมม์ โพธิ์ชารีอศจ.พล.ร.5540501000128พล.ร.5 (29/1/64)
58พ.ท.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมลหน.ยศ.ทบ.501900000266ยศ.ทบ. (6/8/63)
59พ.ท.วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชรอศจ.พล.พัฒนา 4540201000128พล.พัฒนา 4 (29/1/64)
60พ.ท.ปิยพงษ์ คำกันหาอศจ.ยศ.ทบ.501900000279ยศ.ทบ.(29/1/64)
61พ.ต.อรัญ กุลโฮงอศจ.มทบ.37530400000221มทบ.37
62พ.ท.พลวัฒน์ จำปาตุมหน.ยศ.ทบ.501900000289ยศ.ทบ. (29/1/64)
63พ.ท.วิมล แจ้งสว่างอศจ.พล.พัฒนา 1510715000128พล.พัฒนา 1 (6/8/63)
64พ.ต.โกสินทร์ ดวงศรีอศจ.มทบ.29520700000221มทบ.29
65พ.ต.วิชัย สิทธิผลประจำ กอศจ.ยศ.ทบ.501900000261
66พ.ต.ชนาธิศ ซาเสนอศจ.มทบ.22520201000017มทบ.22
67พ.ต.อรุณ สุภะโกศลอศจ.มทบ.210520800000219มทบ.210 (6/8/63)
68พ.ต.ขวัญชัย โคตรชุมอศจ.บชร.2521200000007บชร.2 (13/5/63)
69พ.ต.ศุภกร จันทราวุฒิกรอศจ.มทบ.37530400000221มทบ.37 (29 ม.ค.64)
70พ.ต.ภักดี ขันทะวัตอศจ.พธ.ทบ.502300000018พธ.ทบ.
71พ.ต.ถิรพล ศรีจันทร์อศจ.มทบ.33530300000226มทบ.33
72พ.ต.สุขสันติ วงษ์ศิริประจำ ผปบ.มทบ.28520600000414มทบ.28
73พ.ต.องอาจ ทองหยิบกลางอศจ.ศบบ.511800000021ศบบ.
74พ.ต.พรชัย แสงอุ่นอศจ.มทบ.25521000000206มทบ.25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
75พ.ต.ชุติพนธ์ ชาติดรอศจ.มทบ.26มทบ.26
76พ.ต.ธีติ์ สุขยิ่งอศจ.กช.510701000020กช.
77พ.ต.ชวรินทร์ ชายพรมประจำแผนก ยศ.ทบ.501900000267ยศ.ทบ.
78พ.ต.สุวัสดิภัทร ทำทวีอศจ.ศป.511700000020ศป.
79พ.ต.ศักดิ์ชัย โชติพันธ์อศจ.มทบ.18510600000222มทบ.18 (13/5/63)
80พ.ต.สุพัฒนา จารัตน์ประจำ ฝปบ.มทบ.44มทบ.44
81พ.ต.อนาวิล อร่ามอศจ.มทบ.14510300000225มทบ.14 (6/8/63)
82พ.ต.อิสสเรศร์ สุรสัตยานนท์อศจ.ยศ.ทบ.501900000281
83พ.ต.นนทิวัฒน์ อรนนท์อศจ.สส.502600000036สส.
84พ.ต.สุชาติ สมมาตรอศจ.มทบ.13510200000226มทบ.13
85พ.ต.บัญชา วิโรจน์สกุลอศจ.มทบ.39530700000243มทบ.39
86ร.อ.เฉลิมรัตน์ ชัยภาอศจ.มทบ.28520600000222มทบ.28 (13/5/63)
87พ.ต.อภิศักดิ์ รินไธสงอศจ.ยศ.ทบ.501900000273ยศ.ทบ.
88พ.ต.จิระพงศ์ พลวิเศษอศจ.ศม.511600000029ศม.
89พ.ต.เสถียร อินธิมาศอศจ.มทบ.23520300000218มทบ.23
90พ.ต.สุดใจ วงละครอศจ.มทบ.43540500000219อศจ.มทบ.43 (29/1/64)
91พ.ต.รัตนพล ก้านเพชรอศจ.ศร.511500000029ศร. (13/5/63)
92ร.อ.พิเชษฐ์ เรืองแสงรรก.อศจ.มทบ.38531000000219มทบ.38
93พ.ต.อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุงอศจ.กส.ทบ.511300000015กส.ทบ. (13/5/63)
94พ.ต.วีรพนธ์ บุตรนามอศจ.ยศ.ทบ.501900000272กอจ.ยศ.ทบ.
95ร.อ.ณรงค์ เสน่หาอศจ.มทบ.32530200000225มทบ.32 (13/5/63)
96พ.ต.โกมินทร์ ธรรมชาติอศจ.บชร.1511000000007บชร.1
97ร.อ.ปัญญา เลิศประเสริฐอศจ.กรม ทพ.33530204000011กรม ทพ.33
98พ.ต.ทรงเกียรติ โคตรตาแสงอศจ.มทบ.16510700000223มทบ.16
99ร.อ.สรัชญ์นนท์ บุณยวิริยานนท์อศจ.บชร.3531100000007บชร.3
100ร.ท.ไกรวุฒิ พูลเกษมผช.อศจ.มทบ.36530900000219มทบ.36 (13/5/63)
101ร.ต.ธนทรัพย์ หลอดโคอศจ.ม.6520304000028ม.6 (29/1/64)
102ร.อ.อรรถสิทธิ์ กัณหานุอศจ.มทบ.19510500000218มทบ.19
103ร.อ.ธีร์ชยุตม์ ประดาษอศจ.มทบ.11503500000317มทบ.11 (6/8/63)
104ร.อ.สุทัศ ปุลาสะเกอศจ.ม.7520311000028ม.7
105ร.อ.สุพิศ มังคะรัตน์อศจ.รร.นส.ทบ.510404000012รร.นส.ทบ.
106ร.อ.ชาญชัย เดือยพิมพ์อศจ.บชร.4540700000007บชร.4 (13/5/63)
107ร.อ.รักษ์ อาสาอศจ.มทบ.41540100000238มทบ.41 (13/5/63)
108ร.อ.สมอาจ อิ่มเอมอศจ.มทบ.46540600000218มทบ.46 (13/5/63)
109ร.อ.จักรธรรม ไผ่เฟื้อยประจำแผนก ผปบ.มทบ.29520100000252มทบ.29
110ร.อ.ธนากร สารการอศจ.ร.12 รอ.510501000017ร.12 รอ.
111พ.ต.สิทธิพันธ์ สุ่มมาตย์อศจ.มทบ.27520500000220มทบ.27 (29/1/64)
112ร.อ.ณพลเดช แหวนเงินอศจ.มทบ.44540300000219มทบ.44 (13/5/63)
113ร.อ.กิตติ คันดุไลอศจ.กรม ทพ.26520131000011กรม​ ทพ.26
114ร.อ.คนอง คำปิวอศจ.มทบ.36530900000218มทบ.36 (13/5/63)
115ร.อ.สุพจน์ จิตโชติอศจ.มทบ.45540400000219มทบ.45 (13/5/63)
116ร.อ.ถนอมชัย สุทธิแสนอศจ.ยศ.ทบ.501900000281ยศ.ทบ. (29/1/64)
117ร.อ.ภัทรกฤติ รอดนิยมอศจ.มทบ.17510800000230มทบ.17 (6/8/63)
118ร.อ.โชคชัย คนไวผบ.ร้อย.กรม ทพ.23
119ร.อ.ธีระพงษ์ ชานันโทอศจ.มทบ.24520400000225อศจ.มทบ.24 (29/1/64)
120ร.อ.พรสวรรค์ จันโปรดอศจ.มทบ.31530100000234มทบ.31 (6/8/63)
121ร.อ.ทองสุข ใจดีอศจ.มทบ.15510400000217มทบ.15 (6/8/63)
122ร.ท.สุธีร์วรินทร์ อินธิแสงรรก.อศจ.มทบ.35530800000221มทบ.35
123ร.ท.เดช พงศาสกุลรรก.อศจ.มทบ.34530600000219มทบ.34
124ร.ท.มัตถกา เจริญธงชาติอศจ.ร.29500901100016ร.29
125ร.อ.พิชิต ดัชถุยาวัตรอศจ.มทบ.310530500000209มทบ.310 (29/1/64)
126ร.ท.อำนาจ จอกนาคอศจ.กรม ทพ.13
127ร.อ.สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์ประจำแผนก ยศ.ทบ.501900000267ยศ.ทบ.
128ร.ท.ปิยะพงษ์ สูหาอศจ.ร.23520125000091ร.23
129ร.อ.พงศพล อุ่นแก้วอศจ.ร.13520401000017ร.13
130ร.ท.ปิยะณัฏฐ์ แสนพันธ์อศจ.ร.17530601000017ร.17
131ร.ท.วรกร เจริญธงชาติอศจ.ม.1 รอ.503201000028ม.1 รอ.
132ร.ท.ณัฐวุฒิ จาเพียราชอศจ.ร.3520701000017ร.3 (6/8/63)
133ร.ท.ทินกฤต ดาวสาวะอศจ.ร.4530101000091ร.4
134ร.ท.วินัย อรรคฮาดอศจ.ยศ.ทบ.501900000274ยศ.ทบ. (29/1/64)
135ร.ท.ยุทธการ สุดสุขอศจ.ม.4 รอ.510601000028ม.4 รอ.
136ร.ท.ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์อศจ.ร.16520501000017ร.16
137ร.ท.ธีรวัชร์ ภักดีอศจ.ม.7520311000028ม.7 (6/8/63)
138ร.ท.สมพงษ์ แก้วประยูรผช.น.ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น พล.ร.15540601000140พล.ร.15
139ร.ท.พงษ์พิพัฒน์ สังข์ทิมอศจ.ส.1502603000016ส.1 (29/1/64)
140ร.ท.พงษ์ศักดิ์ คมแก้วอศจ.ม.5 รอ.510602000028ม.5 รอ. (29/1/64)
141ร.ท.ประสบการณ์ จันทร์โพธิ์อศจ.ร.111510308000016ร.111 (29/1/64)
142ร.ท.ธีรวุฒิ หอมสนิทอศจ.ร.6520201000017ร.6
143ร.ท.สุวัฒน์ เลิศบวรอศจ.ร.152540603000016ร.152 (6/8/63)
144ร.ท.เด่นนคร ไชยธงรัตน์อศจ.ร.153540604000016ร.153
145ร.ท.ปรีชา เอียงสวาทผช.อศจ.มทบ.11503500000315มทบ.11
146ร.ท.วุฒิชัย ใจเอื้ออศจ.ร.8520301000091ร.8 (6/8/63)
147ร.ท.ปัญญา ดีเลิศอศจ.ร.21 รอ.510301000017ร.21 รอ. (6/8/63)
148ร.ท.สาคร นามสุขีอศจ.กรม ทพ.36530312000010กรม ทพ.36
149ร.ท.นิพล จำปาสดอศจ.ม.3530902000028ม.3 (6/8/63)
150ร.ท.อโศก เย็นธรามาสอศจ.กรม ทพ.31530604000010กรม ทพ.31
151ร.ท.วีระพงษ์ สิงห์ครุธผช.อศจ.มทบ.23520300000220มทบ.23
152ร.ท.ประยงค์ อาญาเมืองอศจ.ยศ.ทบ.501900000283ยศ.ทบ.
153ร.ท.สมนึก แดงเรืองรัมย์อศจ.ยศ.ทบ.501900000275ยศ.ทบ. (6/8/63)
154ร.ต.กวีพล ศรีหะมงคลอศจ.ร.151540602000016ร.151
155ร.ต.บวรศักดิ์ บวรรังษีผช.อศจ.มทบ.46540600000219มทบ.46 (29/1/64)
156ร.ต.เชิดพงษ์ เรืองดิษฐ์อศจ.ร.15540103000017ร.15
157ร.ต.จงกล คงปรีชา
158ร.ต.สุริยะ บุญเสริมผช.อศจ.มทบ.16510700000224มทบ.16
159ร.ต.สุบิน ผุยผงอศจ.ร.2510102000017ร.2 (6/8/63)
160ร.ต.ประยงค์ เมืองขวาอศจ.ร.14530501000016ร.14 (6/8/63)
161ร.ต.ไพฑูรย์ เกตุแก้วอศจ.ร.25540401000017ร.25 (6/8/63)
162ร.ต.เหรียญชัย พาวังอศจ.ป.9510815000023ป.9
163ร.ต.สนธยา รินชารีอศจ.ปตอ.1503302000016ปตอ.1 (29/1/64)
164ร.ต.สุริยา ยมนาอศจ.ร.9500900300016ร.9 (29/1/64)
165ร.ต.สุปัญญา ตะวังทันผช.อศจ.มทบ.15510400000218มทบ.15
166ร.ต.จักรกฤษ มาฎารักษ์หน.ชุดการศึกษาและวัฒนธรรม ร้อยพัฒนา พัน.พัฒนา 4540203100057พัน.พัฒนา 4
167ร.ต.ชัยกฤต นิยมผช.อศจ.มทบ.42540200000229มทบ.42
168ร.ต.ชนะชัย สีล้าอศจ.กรม ทพ.45540405000011กรม ทพ.45
169ร.ต.สัตยา สุขาวงษ์ผช.อศจ.มทบ.32530200000226มทบ. 32
170ร.ต.สุรเชษฐ์ ทิพย์คูนอกอศจ.กรม ทพ.32531003000011กรม ทพ.32
171ร.ต.วรเมธ นวลรักษามทบ.19510500000219มทบ.๑๙
172ร.ต.พันนา โพธิ์เกตุอศจ.กรม ทพ.11510405000011กรม ทพ.11
173ร.ต.รัตติกร โตรุ่งอศจ.กรม ทพ.41540618000011กรม ทพ.41
174ร.ต.ปรีดา โพธิ์ศรีผช.อศจ.มทบ.39530700000244มทบ.39
175ร.ต.สุริยา ศรีละครผช.อศจ.มทบ.41540100000239มทบ.41
176ร.ต.ธานี อยู่ฤทธิ์ผช.อศจ.มทบ.14510300000226
177ร.ต.ยุทธนา ปราณีตพลกรังอศจ.ร.5540204000091ร.5