ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง สังกัด
1พล.ต.สุรินทร์ อ้วนศรีเกษียณราชการบก.ทบ.
2พ.อ.เสน่ห์ เขียวมณีเกษียณราชการกอศจ.ยศ.ทบ.
3พ.อ.สุทัศน์ ไวยปิติเกษียณราชการนสศ.
4พ.อ.กัมปนาท พุทธปวรางกูรเกษียณราชการทภ.2
5ร.อ.อนุวัฒน์ สิงห์เรืองอศจ.ม.2ม.2
6ร.อ.ทองคู่ จันทิกาอศจ.ร.7ร.7
7พ.ต.อ่อนตา อ่อนวิจารย์อศจ.มทบ.23มทบ.23 ๑๔ ม.ค.๖๕
8ร.อ.วิจิตร หิรัญวันอศจ.ศสพ.ศสพ. (22/12/65)
9พ.อ.ไชโย นามนนท์เกษียณราชการ.
10พ.อ.ทองสุข มีแหวนเกษียณราชการ
11พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญเกษียณราชการ
12พ.อ.อุทัย ศรีปราสาทเกษียณราชการ
13พ.อ.สัมรวย ทองแสงอศจ.ทภ.2ทภ.2 (29/1/64)
14พล.ต.ธเนตร สุธรรมป๋าเกษียณราชการสบ.ทหาร บก.ทท.
15พ.อ.ราเชล เชื่องสุวรรณน.ประจำ ผบช.สน.ปรมน.ทบ.จว.สน.ปรมน.ทบ.จว.
16พ.อ.นิคม พิมพิค่อนปก.ยศ.ทบ.ยศ.ทบ. (13/6/65)
17พ.อ.วานิช ฉอสันเทียะหน.ยศ.ทบ.ยศ.ทบ. (13/6/65)
18พ.อ.ปกรณ์ โยชนะเกษียณราชการ
19พ.อ.สมศักดิ์ เอมโอฐอศจ.ทภ.4อศจ.ทภ.4 (29/1/64)
20พ.อ.ธนาพัทธ์ ใจชมชื่นเกษียณราชการมทบ.33 (1/10/65)
21พ.อ.ประยูร โทนสูงเนินอศจ.ทภ.1ทภ.1 (22/12/65)
22พ.อ.สราวุฒิ อินธิบาลฝสธ. ชรก.อศจ.รร.จปร.รร.จปร.
23พ.ท.ไพศาล เวียนเป๊ะอศจ.พล.ร.2 รอ.พล.ร.2 รอ. (23/6/66)
24พ.อ.จำนงค์ ภูบุญปลูกอศจ.ทภ.3ทภ.3 (22/12/65)
25พ.อ.สำราญ มณีปรุหน.ยศ.ทบ.ยศ.ทบ. (20/12/66)
26พ.อ.ญาณกร ธิติบุณยกรรอง ผอ.กอศจ.สม.สม.
27พ.อ.บุญเรือง จันทรวิมลเกษียณราชการ
28ร.อ.สุวรรณ แสงแก้วอศจ.ร.19ร.19
29พ.อ.ธีรภัทร เมฆขุนทดประจำ มทบ.21มทบ.21
30พ.อ.สุขี แก้วยกฝสธ. ชรก.ฝอศจ.พล.1 รอ.พล.1 รอ.
31พ.ท.ขวัญชัย ชื่นใจนสบ.พล.ม.3พล.ม.3
32พ.อ.สมหมาย พรรษาอศจ.รร.จปรรร.จปร. (20/12/66)
33พ.อ.ชัยรัตน์ ชัชรัตน์อศจ.ทภ.2ทภ.2 (20/12/66)
34พ.อ.วิโรจน์ จุทาศักดิ์อศจ.ศอว.
35พ.อ.ขจรศักดิ์ พรมบุตรอศจ.นสศ.นสศ. (20/12/66)
36พ.อ.ทรงกิตติ นามไพรหก.กอศจ.สบ.ทหาร บก.ทท.บก.ทท.
37พ.ท.เกรียงไกร จันทะแจ่มหน.วิชาการและการศึกษากองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
38ร.อ.บังอร สามารถอศจ.ร.3ร.3 (13/6/65)
39พ.ท.สุชิต มงคลอศจ.รร.จปร.รร.จปร.(4/8/64)
40พ.อ.สุธี สุขสากลประจำ กร.ทบ.กร.ทบ.
41พ.ท.วีระ ลิขิตเลิศอศจ.พล.ร.15พล.ร.15 ๑๔ ม.ค.๖๕
42พ.ท.ณรงค์กรณ์ สีมงคุณอศจ.พล.ม.3พล.ม.3 (13/5/63)
43พ.ท.กิติวัฒน์ เพชรนางรองอศจ.พล.พัฒนา 2พล.พัฒนา 2 (6/8/63)
44พ.ท.อุดม รักษาภักดีประจำ ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
45พ.ท.ณฤต อ่อนสีอศจ.พล.ช.พล.ช. (13/5/63)
46พ.ท.เกียรติชัย พรมพันธ์อศจ.พล.ป.พล.ป. (6/8/63)
47พ.ท.พุทธิพงษ์ ขุนศิริอศจ.พล.รพศ.1พล.ร.2 รอ.(23/6/66)
48พ.ท.ชัชวาลย์ ถึงแสงอศจ.พล.ร.6พล.ร.6 (13/5/63)
49พ.ท.บรรเทิง นะวันหน.ฝปบ.มทบ.310มทบ.310
50พ.ต.วิชิต อดกลั้นน.ปชส.มทบ.210มทบ.210
51ร.อ.วชิราวุธ มูลสารอศจ.มทบ.11มทบ.11 (23/6/66)
52พ.ท.วิรัช นุโยคอศจ.พล.ปตอ.พล.ปตอ. (29/1/64)
53พ.ท.สุรเชษฐ์ เงินสองสีผช.นสบ.ทภ.4พล.ร.15
54พ.ท.วชิร ฮามพิทักษ์อศจ.พล.1 รอ.พล.1 รอ.
55ร.อ.ประดิษฐ์ ยินดีอดีต อศจ.บชร.3บชร.3
56พ.ท.สรัณทัมม์ โพธิ์ชารีอศจ.พล.ร.5พล.ร.5 (29/1/64)
57พ.ท.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมลหน.กร.ทบ.กร.ทบ. (2/11/65)
58พ.ท.วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชรอศจ.รร.จปร.รร.จปร. ๑๔ ม.ค.๖๕
59พ.ท.ปิยพงษ์ คำกันหาอศจ.ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.(29/1/64)
60พ.ต.อรัญ กุลโฮงประจำแผนก ผปบ.มทบ.37มทบ.37
61พ.ท.พลวัฒน์ จำปาตุมอศจ.พล.ม.2 รอ.พล.ม.2 รอ. (20/12/66)
62พ.ท.วิมล แจ้งสว่างประจำ มทบ.25มทบ.25
63พ.ท.โกสินทร์ ดวงศรีอศจ.พล.ร.11พล.ร.11 (4/8/64)
64พ.ท.วิชัย สิทธิผลประจำ ยศ.ทบ.
65พ.ต.ชนาธิศ ซาเสนนสบ.มทบ.22มทบ.22 (22 ก.พ. 65)
66พ.ท.อรุณ สุภะโกศลอศจ.พล.พัฒนา 1พล.พัฒนา 1 (13/ุ6/65)
67พ.ต.ขวัญชัย โคตรชุมนสบ.มทบ.25มทบ.25 (21/3/66)
68พ.ท.ศุภกร จันทราวุฒิกรอศจ.พล.พัฒนา 3พล.พัฒนา 3 (20/12/66)
69พ.ท.ภักดี ขันทะวัตหน.รัฐพิธี ปล.กห.สม.สม.
70พ.ต.ถิรพล ศรีจันทร์ผปบ.มทบ.33มทบ.33
71พ.ต.สุขสันติ วงษ์ศิริประจำ ผปบ.มทบ.28มทบ.28
72พ.ท.องอาจ ทองหยิบกลางอศจ.พล.ร.4พล.ร.4 (22/12/65)
73พ.ต.พรชัย แสงอุ่นน.ธุรการและกำลังพล มทบ.25มทบ.25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
74พ.ต.ชุติพนธ์ ชาติดรประจำแผนก ผปบ.มทบ.27มทบ.27 (17/8/65)
75พ.ท.ธีติ์ สุขยิ่งอศจ.พล.พัฒนา 4พล.พัฒนา 4 ๑๔ ม.ค.๖๕
76พ.ต.ชวรินทร์ ชายพรมประจำแผนก สบ.ทบ.สบ.ทบ.
77พ.ท.สุวัสดิภัทร ทำทวีอศจ.พล.ร.3พล.ร.3 (13/6/65)
78พ.ต.ศักดิ์ชัย โชติพันธ์ประจำแผนก ฝปบ.มทบ.42มทบ.42 (14/1/65)
79พ.ต.สุพัฒนา จารัตน์ประจำ ผปบ.มทบ.44มทบ.44
80พ.ท.อนาวิล อร่ามอศจ.พล.ร.9พล.ร.9 (20/12/66)
81พ.ท.อิสสเรศร์ สุรสัตยานนท์อศจ.ศสร.ยศ.ทบ. (20/12/66)
82พ.ท.นนทิวัฒน์ อรนนท์อศจ.นรด.นรด. (22/12/65)
83พ.ท.สุชาติ สมมาตรหน.ยศ.ทบ.ยศ.ทบ. (20/12/66)
84พ.ท.บัญชา วิโรจน์สกุลอศจ.พล.ม.1พล.ม.1 (23/6/66)
85พ.ต.เฉลิมรัตน์ ชัยภาอศจ.มทบ.28มทบ.28 (13/5/63)
86พ.ต.อภิศักดิ์ รินไธสงประจำแผนก ผปบ.มทบ.26มทบ.26 (4/8/64)
87พ.ต.จิระพงศ์ พลวิเศษอศจ.มทบ.22มทบ.22 (13/6/65)
88พ.ต.เสถียร อินธิมาศมทบ.23
89พ.ท.สุดใจ วงละครอศจ.พล.ร.7อศจ.มทบ.43 (29/1/64)
90พ.ท.รัตนพล ก้านเพชรอศจ.ศสร.ศร. (20/12/66)
91พ.ต.พิเชษฐ์ เรืองแสงประจำ ผปบ.มทบ.38มทบ.38
92พ.ต.อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุงประจำ มทบ.21มทบ.21 (25/7/66)
93พ.ต.วีรพนธ์ บุตรนามอศจ.ยศ.ทบ.กอจ.ยศ.ทบ.
94พ.ต.ณรงค์ เสน่หาอศจ.มทบ.39มทบ.39 (22/12/65)
95พ.ต.โกมินทร์ ธรรมชาติอศจ.บชร.1บชร.1
96พ.ต.ปัญญา เลิศประเสริฐกรม ทพ.33กรม ทพ.33
97พ.ท.ทรงเกียรติ โคตรตาแสงหน.ผปบ.มทบ.16มทบ.16
98พ.ต.สรัชญ์นนท์ บุณยวิริยานนท์อศจ.บชร.3บชร.3
99ร.อ.ไกรวุฒิ พูลเกษมอศจ.ม.6ม.6 (23/6/66)
100ร.ท.ธนทรัพย์ หลอดโคอศจ.ร.13ร.13 (23/6/66)
101พ.ต.อรรถสิทธิ์ กัณหานุประจำแผนก ฝปบ.มทบ.19มทบ.19
102พ.ต.สุทัศ ปุลาสะเก
103พ.ต.สุพิศ มังคะรัตน์อศจ.มทบ.33มทบ.33 ๑๔ ม.ค.๖๕
104พ.ต.ชาญชัย เดือยพิมพ์อศจ.บชร.4บชร.4 (13/5/63)
105พ.ต.รักษ์ อาสาอศจ.มทบ.41มทบ.41 (13/5/63)
106พ.ต.สมอาจ อิ่มเอมน.ธุรการและกำลังล ทพ.43มทบ.46 (13/5/63)
107พ.ต.จักรธรรม ไผ่เฟื้อยประจำแผนก ผปบ.มทบ.29มทบ.29
108พ.ต.ธนากร สารการอศจ.มทบ.19มทบ.19 (14/01/65)
109พ.ต.สิทธิพันธ์ สุ่มมาตย์อศจ.มทบ.27มทบ.27 (29/1/64)
110พ.ต.ณพลเดช แหวนเงินอศจ.ยศ.ทบ.ยศ.ทบ. (22/12/65)
111พ.ต.กิตติ คันดุไลน.ธุรการและกำลังพล ทพ.26กรม​ ทพ.26 (9/12/63)
112พ.ต.คนอง คำปิวอศจ.รร.นส.ทบ.รร.นส.ทบ. (13/6/65)
113พ.ต.สุพจน์ จิตโชติอศจ.มทบ.25มทบ.25 (13/6/65)
114ร.อ.ถนอมชัย สุทธิแสนอศจ.มทบ.38มทบ.38 (22/12/65)
115ร.อ.ภัทรกฤติ รอดนิยมน.ศวธ.ท้องถิ่น พล.ร.15พล.ร.15 (13/6/65)
116ร.อ.โชคชัย คนไวผบ.ร้อย.กรม ทพ.23
117ร.อ.ธีระพงษ์ ชานันโทอศจ.มทบ.24อศจ.มทบ.24 (29/1/64)
118พ.ต.พรสวรรค์ จันโปรดอศจ.สส.สส.(22/12/65)
119พ.ต.ทองสุข ใจดีอศจ.มทบ.26มทบ.26 (20/12/66)
120ร.อ.สุธีร์วรินทร์ อินธิแสงอศจ.มทบ.29มทบ.29 ๑๔ ม.ค.๖๕
121ร.อ.เดช พงศาสกุลอศจ.กช.กช. ๑๔ ม.ค.๖๕
122ร.อ.มัตถกา เจริญธงชาติอศจ.ศม.ศม.(13/6/65)
123พ.ต.พิชิต ดัชถุยาวัตรอศจ.บชร.2บชร.2 (23/6/66)
124ร.อ.อำนาจ จอกนาคน.ธุรการและกำลังพล ทพ.13ทพ.13 (2566)
125ร.อ.สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์อศจ.มทบ.14มทบ.14 (20/12/66)
126ร.อ.ปิยะพงษ์ สูหาอศจ.มทบ.21มทบ.21 (13/6/65)
127ร.อ.พงศพล อุ่นแก้วอศจ.มทบ.210มทบ.210
128ร.อ.ปิยะณัฏฐ์ แสนพันธ์อศจ.ศป.ศป. (22/12/65)
129ร.อ.วรกร เจริญธงชาติอศจ.พธ.ทบ.พธ.ทบ. (23/6/66)
130ร.อ.ณัฐวุฒิ จาเพียราชอศจ.มทบ.17มทบ.17 (13/6/65)
131ร.อ.ทินกฤต ดาวสาวะอศจ.มทบ.31มทบ.31 (23/6/66)
132ร.อ.วินัย อรรคฮาดอศจ.ยศ.ทบ.ยศ.ทบ. (29/1/64)
133ร.อ.ยุทธการ สุดสุขอศจ.ศบบ.ศบบ.(13/6/65)
134ร.อ.ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์อศจ.มทบ.37มทบ.37 (13/6/65)
135ร.อ.ธีรวัชร์ ภักดีอศจ.มทบ.35มทบ.35 (20/12/66)
136ร.อ.สมพงษ์ แก้วประยูรอศจ.มทบ.46 (20/12/66)
137ร.อ.พงษ์พิพัฒน์ สังข์ทิมผช.นายทหารศาสนพิธี กอศจ.สบ.ทหารกอศจ.สบ.ทหาร (9/3/66)
138ร.อ.พงษ์ศักดิ์ คมแก้วอศจ.มทบ.13มทบ.13 (23/6/66)
139ร.อ.ประสบการณ์ จันทร์โพธิ์อศจ.มทบ.18มทบ.18 (23/6/66)
140ร.อ.ธีรวุฒิ หอมสนิทอศจ.มทบ.15มทบ.15 (20/12/66)
141ร.อ.สุวัฒน์ เลิศบวรอศจ.ร.152ร.152 (6/8/63)
142ร.อ.เด่นนคร ไชยธงรัตน์อศจ.มทบ.32มทบ.32 (23/6/66)
143ร.อ.ปรีชา เอียงสวาทอศจ.ยศ.ทบ.ยศ.ทบ. (20/12/66)
144ร.อ.วุฒิชัย ใจเอื้ออศจ.ร.16ร.16 (13/6/65)
145ร.อ.ปัญญา ดีเลิศประจำแผนก ยศ.ทบ.ยศ.ทบ. (20/12/66)
146ร.อ.สาคร นามสุขีอศจ.กรม ทพ.36กรม ทพ.36
147ร.อ.นิพล จำปาสดอศจ.มทบ.36มทบ.36 (23/6/66)
148ร.อ.อโศก เย็นธรามาสอศจ.กรม ทพ.31กรม ทพ.31
149ร.อ.วีระพงษ์ สิงห์ครุธอศจ.ร.8ร.8 (13/6/65)
150ร.อ.ประยงค์ อาญาเมืองอศจ.มทบ.44มทบ.44 (17/6/67)
151ร.ท.สมนึก แดงเรืองรัมย์อศจ.ยศ.ทบ.ยศ.ทบ. (6/8/63)
152ร.ท.กวีพล ศรีหะมงคลอศจ.ร.31 รอ.ร.31 รอ. (13/6/65)
153ร.ท.บวรศักดิ์ บวรรังษีอศจ.ร.29ร.29 (23/6/66)
154ร.ท.เชิดพงษ์ เรืองดิษฐ์อศจ.ร.15ร.15
155ร.ท.สุริยะ บุญเสริมอศจ.ม.3ม.3 (23/6/66)
156ร.ท.สุบิน ผุยผงอศจ.ร.151ร.151 (13/6/65)
157ร.ท.ประยงค์ เมืองขวาอศจ.ร.14ร.14 (6/8/63)
158ร.ท.ไพฑูรย์ เกตุแก้วอศจ.ร.25ร.25 (6/8/63)
159ร.ท.เหรียญชัย พาวังอศจ.ป.9ป.9
160ร.ท.สนธยา รินชารีอศจ.ร.6ร.6 (20/12/66)
161ร.ท.สุริยา ยมนาอศจ.ร.23ร.23 (23/6/66)
162ร.ท.สุปัญญา ตะวังทันอศจ.ร.17ร.17 14 ม.ค.65
163ร.ท.จักรกฤษ มาฎารักษ์หน.ชุดการศึกษาและวัฒนธรรม ร้อยพัฒนา พัน.พัฒนา 4พล.พัฒนา 4
164ร.ท.ชัยกฤต นิยมอศจ.ร.112ร.112 (4/8/64)
165ร.ท.ชนะชัย สีล้าอศจ.กรม ทพ.45กรม ทพ.45
166ร.ท.สัตยา สุขาวงษ์อศจ.ร.12 รอ.ร.12 รอ. (14/1/65)
167ร.ท.สุรเชษฐ์ ทิพย์คูนอกอศจ.ร.2 รอ.ร.2 รอ.(13/6/65)
168ร.ท.วรเมธ นวลรักษาอศจ.ม.5 รอ.ม.5 รอ. (20/12/66)
169ร.ท.พันนา โพธิ์เกตุผช.อศจ.ศร.ศร. (20/12/66)
170ร.ท.รัตติกร โตรุ่งอศจ.กรม ทพ.41กรม ทพ.41
171ร.ต.ธานี อยู่ฤทธิ์อศจ.ยศ.ทบ.ยศ.ทบ. (20/12/66)
172ร.ต.ปรีดา โพธิ์ศรีอศจ.ม.4 รอ.ม.4 รอ. (13/6/65)
173ร.ต.สุริยา ศรีละครอศจ.ยศ.ทบ.ยศ.ทบ. (22/12/65)
174ร.ต.นที ธรรมขันธาอศจ.ส.1ส.1 (20/12/66)
175ร.ต.ทนงศักดิ์ ตาดีอศจ.ร.111ร.111 (20/12/66)
176ร.ต.จักรพงศ์ คำยอดใจอศจ.ร.4ร.4 (20/12/66)
177ร.ต.เอนกลาภ ประตูชัยผช.อศจ.มทบ.12มทบ.12
178ร.ท.จงกล คงปรีชาประจำแผนก ยศ.ทบ.
179ร.ต.ยุทธนา ปราณีตพลกรังอศจ.ม.1 รอ.ม.1 รอ. (22 ธ.ค.65)
180ร.ต.ดุสิต สวัสดิ์พูนผช.อศจ.มทบ.27มทบ.27
181ร.ต.พิพัฒน์พล ประเสริฐสังข์ผช.อศจ.มทบ.43ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร มทบ.43
182ร.ต.กฤษฎา ทอนชัยผช.อศจ.มทบ.๑๔มทบ.๑๔