ค้นหา
ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง หมายเลขตำแหน่ง สังกัด ภาพถ่าย
1พล.ต.สุรินทร์ อ้วนศรีเกษียณราชการบก.ทบ.
2พ.อ.เสน่ห์ เขียวมณีเกษียณราชการกอศจ.ยศ.ทบ.
3พ.อ.สุทัศน์ ไวยปิติเกษียณราชการนสศ.
4พ.อ.กัมปนาท พุทธปวรางกูรเกษียณราชการทภ.2
5ร.อ.อนุวัฒน์ สิงห์เรืองอศจ.ม.2530801000028ม.2
6ร.อ.ทองคู่ จันทิกาอศจ.ร.7530304000091ร.7
7พ.ต.อ่อนตา อ่อนวิจารย์อศจ.มทบ.23520300000219มทบ.23 ๑๔ ม.ค.๖๕
8ร.อ.วิจิตร หิรัญวันอศจ.ศสพ.510200000226ศสพ. (22/12/65)
9พ.อ.ไชโย นามนนท์เกษียณราชการ.
10พ.อ.ทองสุข มีแหวนเกษียณราชการ
11พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.501900000259ยศ.ทบ.
12พ.อ.อุทัย ศรีปราสาทประจำ บก.มทบ.11503500061078มทบ.11 (1/10/65)
13พ.อ.สัมรวย ทองแสงอศจ.ทภ.2520101000516ทภ.2 (29/1/64)
14พ.อ.ธเนตร สุธรรมป๋าน.ประจำ ผบช.สน.ปรมน.ทบ.จว.504300000858สน.ปรมน.ทบ.จว.
15พ.อ.ราเชล เชื่องสุวรรณน.ประจำ ผบช.สน.ปรมน.ทบ.จว.504300000854สน.ปรมน.ทบ.จว.
16พ.อ.นิคม พิมพิค่อรอง ผอ.กอง ยศ.ทบ.501900000260ยศ.ทบ. (13/6/65)
17พ.อ.วานิช ฉอสันเทียะหน.ยศ.ทบ.501900000278ยศ.ทบ. (13/6/65)
18พ.อ.ปกรณ์ โยชนะประจำ บก.มทบ.34
19พ.อ.สมศักดิ์ เอมโอฐอศจ.ทภ.4540101000515อศจ.ทภ.4 (29/1/64)
20พ.อ.ธนาพัทธ์ ใจชมชื่นประจำ บก.มทบ.33503300060053มทบ.33 (1/10/65)
21พ.อ.ประยูร โทนสูงเนินอศจ.ทภ.1503501000514ทภ.1 (22/12/65)
22พ.อ.สราวุฒิ อินธิบาลฝสธ. ชรก.อศจ.รร.จปร.รร.จปร.
23พ.ต.ไพศาล เวียนเป๊ะอศจ.พล.ม.1530901000127พล.ม.1 (22/12/65)
24พ.อ.จำนงค์ ภูบุญปลูกอศจ.ทภ.3530701000514ทภ.3 (22/12/65)
25พ.อ.สำราญ มณีปรุอศจ.รร.จปร.511400000024รร.จปร. (13/6/65)
26พ.อ.ญาณกร ธิติบุณยกรรอง ผอ.กอศจ.สม.สม.
27พ.อ.บุญเรือง จันทรวิมลเกษียณราชการ
28ร.อ.สุวรรณ แสงแก้วอศจ.ร.19510807000016ร.19
29พ.อ.ธีรภัทร เมฆขุนทดประจำ มทบ.21มทบ.21
30พ.อ.สุขี แก้วยกฝสธ. ชรก.ฝอศจ.พล.1 รอ.503503000128พล.1 รอ.
31พ.ท.ขวัญชัย ชื่นใจนสบ.พล.ม.3520310000111พล.ม.3
32พ.อ.สมหมาย พรรษาอศจ.นสศ.503100000014นสศ. (22/12/65)
33พ.ท.ภูวดล คำบุดดาอศจ.พล.รพศ.1511904000121พล.รพศ.1 ๑๔ ม.ค.๖๕
34พ.ท.ชัยรัตน์ ชัชรัตน์อศจ.พล.ร.9510900000150พล.ร.๙ (4/8/64)
35พ.อ.วิโรจน์ จุทาศักดิ์อศจ.ศอว.
36พ.ท.ขจรศักดิ์ พรมบุตรอศจ.พลพัฒนา 3530704000128พล.พัฒนา 3
37พ.ท.ทรงกิตติ นามไพรอศจ.บก.ทท.บก.ทท.
38พ.ท.เกรียงไกร จันทะแจ่มหน.วิชาการและการศึกษา501900000271กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
39ร.ท.บังอร สามารถอศจ.ร.3520701000017ร.3 (13/6/65)
40พ.ท.สุชิต มงคลอศจ.รร.จปร.511400000026รร.จปร.(4/8/64)
41พ.ท.สุธี สุขสากลประจำ กร.ทบ.กร.ทบ.
42พ.ท.วีระ ลิขิตเลิศอศจ.พล.ร.15540601000138พล.ร.15 ๑๔ ม.ค.๖๕
43พ.ท.ณรงค์กรณ์ สีมงคุณอศจ.พล.ม.3520310000116พล.ม.3 (13/5/63)
44พ.ท.กิติวัฒน์ เพชรนางรองอศจ.พล.พัฒนา 2520112000120พล.พัฒนา 2 (6/8/63)
45พ.ท.อุดม รักษาภักดีประจำ ยศ.ทบ.511500000029ยศ.ทบ.
46พ.ท.ณฤต อ่อนสีอศจ.พล.ช.510706000123พล.ช. (13/5/63)
47พ.ท.เกียรติชัย พรมพันธ์อศจ.พล.ป.510201000103พล.ป. (6/8/63)
48พ.ท.พุทธิพงษ์ ขุนศิริอศจ.พล.ร.2 รอ.510101000162พล.ร.2 รอ.(29/1/64)
49พ.ท.ชัชวาลย์ ถึงแสงอศจ.พล.ร.6520505000128พล.ร.6 (13/5/63)
50พ.ท.บรรเทิง นะวันหน.ฝปบ.มทบ.310530500000209มทบ.310
51พ.ต.วิชิต อดกลั้นน.ปชส.มทบ.210520800000219มทบ.210
52ร.อ.วชิราวุธ มูลสารผช.อศจ.มทบ.11503500000318มทบ.11 (4/8/64)
53พ.ท.วิรัช นุโยคอศจ.พล.ปตอ.503301000105พล.ปตอ. (29/1/64)
54พ.ท.สุรเชษฐ์ เงินสองสีผช.นสบ.ทภ.4พล.ร.15
55พ.ท.วชิร ฮามพิทักษ์อศจ.พล.1 รอ.503503000128พล.1 รอ.
56ร.อ.ประดิษฐ์ ยินดีอดีต อศจ.บชร.3บชร.3
57พ.ท.สรัณทัมม์ โพธิ์ชารีอศจ.พล.ร.5540501000128พล.ร.5 (29/1/64)
58พ.ท.บุญฤทธิ์ ฉิมพิมลหน.กร.ทบ.500800000339กร.ทบ. (2/11/65)
59พ.ท.วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชรอศจ.รร.จปร.511400000025รร.จปร. ๑๔ ม.ค.๖๕
60พ.ท.ปิยพงษ์ คำกันหาอศจ.ยศ.ทบ.501900000279ยศ.ทบ.(29/1/64)
61พ.ต.อรัญ กุลโฮงประจำแผนก ผปบ.มทบ.37มทบ.37
62พ.ท.พลวัฒน์ จำปาตุมหน.ยศ.ทบ.501900000289ยศ.ทบ. (29/1/64)
63พ.ท.วิมล แจ้งสว่างประจำ มทบ.25510715000128มทบ.25
64พ.ท.โกสินทร์ ดวงศรีอศจ.พล.ร.11510307000128พล.ร.11 (4/8/64)
65พ.ท.วิชัย สิทธิผลประจำ ยศ.ทบ.501900000261
66พ.ต.ชนาธิศ ซาเสนนสบ.มทบ.22520200000016มทบ.22 (22 ก.พ. 65)
67พ.ท.อรุณ สุภะโกศลอศจ.พล.พัฒนา 1510715000128พล.พัฒนา 1 (13/ุ6/65)
68พ.ต.ขวัญชัย โคตรชุมนสบ.มทบ.25521000000012มทบ.25 (21/3/66)
69พ.ท.ศุภกร จันทราวุฒิกรอศจ.พล.ม.2 รอ.503200000129พล.ม.2 รอ. (13/6/65)
70พ.ต.ภักดี ขันทะวัตประจำแผนกธุรการ พธ.ทบ.พธ.ทบ.
71พ.ต.ถิรพล ศรีจันทร์ผปบ.มทบ.33530300000226มทบ.33
72พ.ต.สุขสันติ วงษ์ศิริประจำ ผปบ.มทบ.28520600000414มทบ.28
73พ.ท.องอาจ ทองหยิบกลางอศจ.พล.ร.4530703000136พล.ร.4 (22/12/65)
74พ.ต.พรชัย แสงอุ่นน.ธุรการและกำลังพล มทบ.25521000000206มทบ.25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
75พ.ต.ชุติพนธ์ ชาติดรประจำแผนก ผปบ.มทบ.27520500000443มทบ.27 (17/8/65)
76พ.ท.ธีติ์ สุขยิ่งอศจ.พล.พัฒนา 4540201000128พล.พัฒนา 4 ๑๔ ม.ค.๖๕
77พ.ต.ชวรินทร์ ชายพรมประจำแผนก สบ.ทบ.สบ.ทบ.
78พ.ท.สุวัสดิภัทร ทำทวีอศจ.พล.ร.3520108000128พล.ร.3 (13/6/65)
79พ.ต.ศักดิ์ชัย โชติพันธ์อศจ.มทบ.42540200000228มทบ.42 ๑๔ ม.ค.๖๕
80พ.ต.สุพัฒนา จารัตน์ประจำ ฝปบ.มทบ.44มทบ.44
81พ.ต.อนาวิล อร่ามอศจ.มทบ.26520900000220มทบ.26 (22/12/65)
82พ.ต.อิสสเรศร์ สุรสัตยานนท์อศจ.ยศ.ทบ.501900000281
83พ.ต.นนทิวัฒน์ อรนนท์อศจ.นรด.503100000014นรด. (22/12/65)
84พ.ท.สุชาติ สมมาตรอศจ.ยศ.ทบ.501900000279ยศ.ทบ. (22/12/65)
85พ.ต.บัญชา วิโรจน์สกุลอศจ.ศสร.510402000008ศสร. (22/12/65)
86พ.ต.เฉลิมรัตน์ ชัยภาอศจ.มทบ.28520600000222มทบ.28 (13/5/63)
87พ.ต.อภิศักดิ์ รินไธสงประจำแผนก ผปบ.มทบ.26มทบ.26 (4/8/64)
88พ.ต.จิระพงศ์ พลวิเศษอศจ.มทบ.22520200000221มทบ.22 (13/6/65)
89พ.ต.เสถียร อินธิมาศ520300000218มทบ.23
90พ.ท.สุดใจ วงละครอศจ.พล.ร.7540500000219อศจ.มทบ.43 (29/1/64)
91พ.ต.รัตนพล ก้านเพชรอศจ.ศร.511500000029ศร. (13/5/63)
92พ.ต.พิเชษฐ์ เรืองแสงประจำ ผปบ.มทบ.38531000000219มทบ.38
93พ.ต.อริญชัยธัช เสนารัตน์บำรุงอศจ.กส.ทบ.511300000015กส.ทบ. (13/5/63)
94พ.ต.วีรพนธ์ บุตรนามอศจ.ยศ.ทบ.501900000272กอจ.ยศ.ทบ.
95พ.ต.ณรงค์ เสน่หาอศจ.มทบ.39530700000243มทบ.39 (22/12/65)
96พ.ต.โกมินทร์ ธรรมชาติอศจ.บชร.1511000000007บชร.1
97พ.ต.ปัญญา เลิศประเสริฐกรม ทพ.33530204000011กรม ทพ.33
98พ.ต.ทรงเกียรติ โคตรตาแสงอศจ.มทบ.16510700000223มทบ.16
99พ.ต.สรัชญ์นนท์ บุณยวิริยานนท์อศจ.บชร.3531100000007บชร.3
100ร.ท.ไกรวุฒิ พูลเกษมผช.อศจ.มทบ.36530900000219มทบ.36 (13/5/63)
101ร.ท.ธนทรัพย์ หลอดโคอศจ.ม.6520304000028ม.6 (29/1/64)
102พ.ต.อรรถสิทธิ์ กัณหานุประจำแผนก ฝปบ.มทบ.19510500000218มทบ.19
103พ.ต.ธีร์ชยุตม์ ประดาษสรก.มทบ.11503500061989มทบ.11 (19/9/65)
104ร.อ.สุทัศ ปุลาสะเก520311000028
105พ.ต.สุพิศ มังคะรัตน์อศจ.มทบ.33530300000226มทบ.33 ๑๔ ม.ค.๖๕
106พ.ต.ชาญชัย เดือยพิมพ์อศจ.บชร.4540700000007บชร.4 (13/5/63)
107พ.ต.รักษ์ อาสาอศจ.มทบ.41540100000238มทบ.41 (13/5/63)
108พ.ต.สมอาจ อิ่มเอมน.ธุรการและกำลังล ทพ.43540600000218มทบ.46 (13/5/63)
109พ.ต.จักรธรรม ไผ่เฟื้อยประจำแผนก ผปบ.มทบ.29520100000252มทบ.29
110พ.ต.ธนากร สารการอศจ.มทบ.19510500000218มทบ.19 (14/01/65)
111พ.ต.สิทธิพันธ์ สุ่มมาตย์อศจ.มทบ.27520500000220มทบ.27 (29/1/64)
112ร.อ.ณพลเดช แหวนเงินอศจ.ยศ.ทบ.501900000280ยศ.ทบ. (22/12/65)
113ร.อ.กิตติ คันดุไลน.ธุรการและกำลังพล ทพ.26520131000032กรม​ ทพ.26 (9/12/63)
114ร.อ.คนอง คำปิวอศจ.รร.นส.ทบ.510404000012รร.นส.ทบ. (13/6/65)
115ร.อ.สุพจน์ จิตโชติอศจ.มทบ.25521000000221มทบ.25 (13/6/65)
116ร.อ.ถนอมชัย สุทธิแสนอศจ.มทบ.38531000000219มทบ.38 (22/12/65)
117ร.อ.ภัทรกฤติ รอดนิยมน.ศวธ.ท้องถิ่น พล.ร.15540601000139พล.ร.15 (13/6/65)
118ร.อ.โชคชัย คนไวผบ.ร้อย.กรม ทพ.23
119ร.อ.ธีระพงษ์ ชานันโทอศจ.มทบ.24520400000225อศจ.มทบ.24 (29/1/64)
120พ.ต.พรสวรรค์ จันโปรดอศจ.สส.502600000036สส.(22/12/65)
121พ.ต.ทองสุข ใจดีอศจ.มทบ.15510400000217มทบ.15 (6/8/63)
122ร.อ.สุธีร์วรินทร์ อินธิแสงอศจ.มทบ.29520700000220มทบ.29 ๑๔ ม.ค.๖๕
123ร.อ.เดช พงศาสกุลอศจ.กช.510701000020กช. ๑๔ ม.ค.๖๕
124ร.อ.มัตถกา เจริญธงชาติอศจ.ศม.511600000029ศม.(13/6/65)
125พ.ต.พิชิต ดัชถุยาวัตรอศจ.มทบ.18510600000222มทบ.18 (14 ม.ค.65
126ร.อ.อำนาจ จอกนาคอศจ.มทบ.44540300000219มทบ.44 (13/6/65)
127ร.อ.สุธีรชาติ ศรีโรจนานุรักษ์ประจำแผนก ยศ.ทบ.501900000267ยศ.ทบ.
128ร.อ.ปิยะพงษ์ สูหาอศจ.มทบ.21520100000252มทบ.21 (13/6/65)
129ร.อ.พงศพล อุ่นแก้วอศจ.มทบ.210520800000219มทบ.210
130ร.อ.ปิยะณัฏฐ์ แสนพันธ์อศจ.ศป.511700000020ศป. (22/12/65)
131ร.อ.วรกร เจริญธงชาติอศจ.มทบ.35530800000221มทบ.35 (13/6/65)
132ร.อ.ณัฐวุฒิ จาเพียราชอศจ.มทบ.17510800000230มทบ.17 (13/6/65)
133ร.อ.ทินกฤต ดาวสาวะอศจ.มทบ.45540400000219มทบ.45 (13/6/65)
134ร.อ.วินัย อรรคฮาดอศจ.ยศ.ทบ.501900000274ยศ.ทบ. (29/1/64)
135ร.อ.ยุทธการ สุดสุขอศจ.ศบบ.511800000021ศบบ.(13/6/65)
136ร.อ.ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์อศจ.มทบ.37530400000221มทบ.37 (13/6/65)
137ร.ท.ธีรวัชร์ ภักดีอศจ.ม.7520311000028ม.7 (6/8/63)
138ร.อ.สมพงษ์ แก้วประยูรผช.น.ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น พล.ร.15540601000140พล.ร.15
139ร.ท.พงษ์พิพัฒน์ สังข์ทิมผช.นายทหารศาสนพิธี กอศจ.สบ.ทหาร414050000050กอศจ.สบ.ทหาร (9/3/66)
140ร.ท.พงษ์ศักดิ์ คมแก้วผช.อศจ.มทบ.31530100000235มทบ.31 ๑๔ ม.ค.๖๕
141ร.อ.ประสบการณ์ จันทร์โพธิ์อศจ.ร.111510308000016ร.111 (29/1/64)
142ร.ท.ธีรวุฒิ หอมสนิทอศจ.ร.6520201000017ร.6
143ร.ท.สุวัฒน์ เลิศบวรอศจ.ร.152540603000016ร.152 (6/8/63)
144ร.ท.เด่นนคร ไชยธงรัตน์อศจ.ร.13520401000017ร.13 ๑๔ ม.ค.๖๕
145ร.ท.ปรีชา เอียงสวาทอศจ.ยศ.ทบ.501900000283ยศ.ทบ. (4/8/64)
146ร.ท.วุฒิชัย ใจเอื้ออศจ.ร.16520501000017ร.16 (13/6/65)
147ร.อ.ปัญญา ดีเลิศอศจ.ปตอ.1503302000016ปตอ.1 (4/8/64)
148ร.อ.สาคร นามสุขีอศจ.กรม ทพ.36530312000010กรม ทพ.36
149ร.อ.นิพล จำปาสดอศจ.ม.3530902000028ม.3 (6/8/63)
150ร.ท.อโศก เย็นธรามาสอศจ.กรม ทพ.31530604000010กรม ทพ.31
151ร.ท.วีระพงษ์ สิงห์ครุธอศจ.ร.8520301000091ร.8 (13/6/65)
152ร.ท.ประยงค์ อาญาเมืองอศจ.ร.153540604000016ร.153 (4/8/64)
153ร.ท.สมนึก แดงเรืองรัมย์อศจ.ยศ.ทบ.501900000275ยศ.ทบ. (6/8/63)
154ร.ท.กวีพล ศรีหะมงคลอศจ.ร.31 รอ.510213000091ร.31 รอ. (13/6/65)
155ร.ท.บวรศักดิ์ บวรรังษีผช.อศจ.มทบ.46540600000219มทบ.46 (29/1/64)
156ร.ท.เชิดพงษ์ เรืองดิษฐ์อศจ.ร.15540103000017ร.15
157ร.ท.สุริยะ บุญเสริมอศจ.ร.23520125000091ร.23 ๑๔ ม.ค.๖๕
158ร.ต.สุบิน ผุยผงอศจ.ร.151540602000016ร.151 (13/6/65)
159ร.ท.ประยงค์ เมืองขวาอศจ.ร.14530501000016ร.14 (6/8/63)
160ร.ท.ไพฑูรย์ เกตุแก้วอศจ.ร.25540401000017ร.25 (6/8/63)
161ร.ท.เหรียญชัย พาวังอศจ.ป.9510815000023ป.9
162ร.ท.สนธยา รินชารีอศจ.ร.21 รอ.510301000017ร.21 รอ. (4/8/64)
163ร.ท.สุริยา ยมนาอศจ.ร.9500900300016ร.9 (29/1/64)
164ร.ท.สุปัญญา ตะวังทันอศจ.ร.17530601000017ร.17 ๑๔ ม.ค.๖๕
165ร.ท.จักรกฤษ มาฎารักษ์หน.ชุดการศึกษาและวัฒนธรรม ร้อยพัฒนา พัน.พัฒนา 4540203100057พล.พัฒนา 4
166ร.ต.ชัยกฤต นิยมอศจ.ร.112510311000016ร.112 (4/8/64)
167ร.ต.ชนะชัย สีล้าอศจ.กรม ทพ.45540405000011กรม ทพ.45
168ร.ท.สัตยา สุขาวงษ์อศจ.ร.12 รอ.510501000017ร.12 รอ. (14/1/65)
169ร.ต.สุรเชษฐ์ ทิพย์คูนอกอศจ.ร.2 รอ.510102000017ร.2 รอ.(13/6/65)
170ร.ท.วรเมธ นวลรักษาผช.อศจ.ศร.511500000030ศร. (4/8/64)
171ร.ท.พันนา โพธิ์เกตุอศจ.กรม ทพ.11510405000011กรม ทพ.11
172ร.ท.รัตติกร โตรุ่งอศจ.กรม ทพ.41540618000011กรม ทพ.41
173ร.ต.ธานี อยู่ฤทธิ์อศจ.ม.5 รอ.510602000028ม.4 รอ. (13/6/65)
174ร.ต.ปรีดา โพธิ์ศรีอศจ.ม.4 รอ.510601000028ม.4 รอ. (13/6/65)
175ร.ต.สุริยา ศรีละครอศจ.ยศ.ทบ.501900000274ยศ.ทบ. (22/12/65)
176ร.ต.นที ธรรมขันธาผช.อศจ.มทบ.33530300000227มทบ.33
177ร.ต.ทนงศักดิ์ ตาดีผช.อศจ.กช.510701000021กช.
178ร.ต.จักรพงศ์ คำยอดใจผช.อศจ.มทบ.13510200000227มทบ.13
179ร.ต.เอนกลาภ ประตูชัยผช.อศจ.มทบ.12510100000225มทบ.12
180ร.ท.จงกล คงปรีชาประจำแผนก ยศ.ทบ.
181ร.ต.ยุทธนา ปราณีตพลกรังอศจ.ม.1 รอ.503201000028ม.1 รอ. (22 ธ.ค.65)